Wednesday, July 4, 2012

haiku 48

Plouă peste oraş –
prima floare se deschide
pe o crenguţă

Il pleut sur la ville –
la premier fleur s’ouvre
sur un petit rameau


din revista HAIKU nr. 47

Monday, June 11, 2012

Din revista Ploc!, Nr 33

de traces de pollen
sur un pétal de lis –
l’étoile de berger

urme de polen
pe o petală de crin –
luceafărul

même lune froide –
la première fleur de pêcher
s’ouvre in silance

aceeaşi lună rece –
prima floare de piersic
se deschide în linişte

Instants choisis

de traces de pollen
sur un pétale de lis –
l’étoile de berger

C’est entre chien et loup que Vénus apparaît, dans la presque pénombre. Quand l’abat-jour s’allume, la nuit est proche et la réalité change le ton. Les organes sensoriels s’aiguisent et à leur suite, l’imaginaire.

Între câine şi lup, Venus luceafărul apare în aproape penumbră. Când lampioanele se aprind, noaptea este aproape şi realitatea îşi schimbă tonalitatea. Organele senzoriale (de simţ) se ascut şi, la rândul lor, imaginaţia.

Ici, l’Image se confond au réel et lui-ci est riche des variations de la Nature. Ce haïku est un cosmos : l’infiniment petit perle une lumière dans « l’infini muet »... L’immuable du ciel recèle la mesaggère lontaine du soir dans les poussières fine des lumière : la fleur de lis devient l’infime trace de l’étoile et les pollens la révèlent.


Aici, imaginea se confundă cu realul şi acesta este îmbogăţit de variaţiile naturii. Acest haiku este un cosmos: infinitul mic o mică perlă o lumină în “infinitul ud”… Imuabilitatea cerului recele mesagerul îndepărtat al serii în praf fin de lumină: floarea de crin devine infimă umbră de stea şi polenul iese în evidenţă.

On assiste à une subtile reaction entre l’évanescence porteuse de vie et la Vie même, génitrice de l’éphémère... Une simple poussière d’étoile, un pollen, génère une fleur ; un seul pétale de pureté, de lis, est un miroir sur le Ciel.

Asistăm la o subtilă reacţie între evanescenţa purtătoare de viaţă şi Viaţa însăşi, generatoare de efemer… un simplu praf de stea, un grăunte de polen, generează o floare; o singură petală de puritate, de crin, este o oglindă pe Cer.

Ce haïku on renvoie à un ordre immanent où la Beauté se suffit à elle- même. Nul besoin de la définir. Elle transparaît, souverane, unique, par-delà le ragard qui la contemple...

Acest haiku răstoarnă ordinea imanentă unde Frumuseţea îşi este suficientă ei însăşi. Nu e nevoie de a o defini. Ea transpare, suverană, unică, prin privirea care o contemplă…

Oliver Walter

Friday, May 18, 2012

Din revista Sketchbook martie/aprilie, 2012

the frogs listening to
the ripple of water—
new moon rise

# 274. Maria Tirenescu, RO

broaştele ascultă
clipocitul apei -
răsare luna nouă


the stork walks slowly—
a little frog jumps off
the leaf near her

# 276. Maria Tirenescu, RO

barza păşeşte rar –
o broscuţă sare
pe frunza de alături

*
a stork flies
above the pond —
the frogs hiding

# 278. Maria Tirenescu, RO

o barză zboară
deasupra bălţii -
broaştele se ascund


http://poetrywriting.org/Sketchbook7-2MarApr2012-41/0_Results_Sketchbook_7-2_MarApr_pond_life_Haiku_Thread_Results.htm

Thursday, April 5, 2012

Au înflorit pomiiCaligrafie la un haikuLângă candelă
(un buchet) o jerbă de violete
- mama mea în fotografie


Caligrafie: Francis Tugayé

Thursday, March 22, 2012

haiku 47

le crocus fleuri –
ma bague héritée
sans un rubis

brânduşa înflorită –
inelul meu moştenit
fără un rubin

Saturday, January 28, 2012

Din revista Ploc!, Nr. 29

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_29.pdf


Berceau d’enfant
pendu à une branche de tilleul –
le parfum des fleurs

Leagăn de copil
atârnat de-un ram de tei -
mireasma florilor

*

Près de la chandelle –
un bouquet de violettes
et la photo de ma mère

Lângă candelă -
un buchet de toporaşi
şi poza mamei

*

Lever de soleil –
les pissenlits fleurissant
parmi les ruines

Soarele răsare -
păpădii înflorind
printre ruine